Στατικές φύλαξεις

Η  ΔΣ Security παρέχει  ειδικά εκπαιδευμένους ένστολους επαγγελματίες κατόχους άδειας όπως προβλέπεται από το Ν.2518/1997 που αναλαμβάνουν τη φύλαξη χώρων σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, οργανισμούς,  βιομηχανικές περιοχές, εργοτάξια, κτιριακές εγκαταστάσεις,  εμπορικά κέντρα,  οικιών,  χώρους εκδηλώσεων, ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών. Οι  παρεχόμενες υπηρεσίες ασφαλείας είναι δυνατόν να προσφέρονται για συγκεκριμένες ώρες ή σε συνεχή εικοσιτετράωρη βάση.

Στην  παρεχομένη υπηρεσία συμπεριλαμβάνεται εκπόνηση σχεδίου ασφαλείας, μελέτη τρωτότητας, σχεδιασμός και τήρηση καθημερινού πρωτοκόλλου ασφαλείας με γνώμονα την διατήρηση της μεγίστης ασφάλειας του φυλασσόμενου χώρου στα υψηλοτέρα επιθυμητά στάνταρ

  • Ο φύλακας έχει ειδική ενημέρωση βασισμένη στο σχέδιο ασφάλειας, επίδειξη ενδιαφέροντος, συνεχή επαγρύπνηση, αντίληψη και διορατικότατα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, με καθημερινή τήρηση του πρωτοκόλλου ασφαλείας και με συνεχείς ελέγχους ετοιμότητας από τον επόπτη της ΔΣsecurity  σε άτακτα χρονικά διαστήματα, ώστε να έχουμε  την μεγίστη ασφάλεια του προστατευόμενου χώρου.
  • Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, περιπολεί τους χώρους, κάνοντας ένα πλήρη έλεγχο των εγκαταστάσεων για διαπίστωση συμβάντων τρωτότητας που έχουν προκύψει .Γίνεται έλεγχος των παροχών ρεύματος, έλεγχος  για τυχόν κίνδυνο πυρκαγιάς για  διαφορές διαρροές  κ.α. .
  • Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του είναι σοβαρός και η συμπεριφορά του  χαρακτηρίζεται από ευγένεια, θάρρος και αποφασιστικότητα. Είναι υπεύθυνος, λειτουργώντας αποτρεπτικά για πιθανή απόπειρα διάρρηξης, δολιοφθορές,  αλλά και άλλες άνομες πράξεις
  • Είναι άρτια εκπαιδευμένος, γνωρίζοντας τους τρόπους αντιμετώπισης για περιπτώσεις πρώτων βοηθειών και πυρασφαλείας – πυροπροστασίας.
  • Καθ’ όλη την διάρκεια της υπηρεσίας του, βρίσκεται σε συνεχή έλεγχο και επικοινωνία με το 24ωρο Επιχειρησιακό Κέντρο Λήψης Σημάτων ώστε να ενημερώνει για την κατάσταση του φυλασσόμενου χώρου και να ενημερώνεται για τα σήματα των συστημάτων ασφαλείας, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης και αποτελεσματική φύλαξη του χώρου, καθώς και άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε έκτακτου περιστατικού

Χαλαρώστε! Ειμαστε εδώ για τη προστασία σας.